BU-prisen 2013 gikk til løkbonden!Bygdeutviklingsprisen i Oppland for 2013 gikk til Odd Hveem, daglig leder og eier av Toten Løkpakkeri AS og Balke Gård. Prisen som utnevnes av Innovasjon Norge ble delt ut på landbruksfaglig samling den 10. oktober.

 

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bygdeutviklingsprisen. Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for bedrifter eller personer som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Formålet med prisen er blant annet å synliggjøre gode resultater fra landbruksrelatert næringsutvikling (Innovasjon Norge).


Begrunnelsen for nominasjon og tildelese av prisen var mangfoldig, men noen av fokusområdene var evne til nyskapning innenfor landbruket, satsning på utviklingsprosjekter og bærekraftig landbruk, relasjonsbygging og engasjement i forhandlinger med matkjedene, samt økt sysselsetting og omsetning. Se den fullstendinge begrunnelsen som ble opplyst i pressemelding fra Innovasjon Norge lenger nede på siden.


Det var en svært oppmuntrende utnevnelse for løkbonden og hele arbeidsteamet da det ligger mye innsats og engasjement bak de ulike prosjektene i driften. –Jeg setter stor pris på utnevnelsen, og både familie og ansatte spiller en viktig rolle i det vi får til her på Balke, sier Odd Hveem. Det er ingen tvil om at det ligger en stor drivkraft fra bonden selv bak den konstante satsningen på videreutvilking av driften. –Ja, vi er nødt for å satse dersom vi skal henge med i fremtiden, også er det selvfølgelig alltid spennende å jobbe med nye prosjekter sammen med dyktige folk her på gården og blant våre samarbeidspartnere og støttespillere. Prisen på 50.000 kroner har løkbonden til intensjon at skal komme alle i virksomheten til gode.


Begrunnelse for utnevnelse


Det er styret for Innovasjon Norge Oppland som peker ut den regionale vinneren. Styret i Oppland hadde oppnevnt følgende jury for å komme med sin innstilling:

Fylkesordfører Gro Lundby som er leder for juryen

Landbruksdirektør hos Fylkesmannen Anders Prestegarden

Leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø

Direktør i Innovasjon Norge Oppland Torunn Aass Taralrud

 

• Balke gård v/Odd Hveem har vist en ekstrem evne til kontinuerlig vekst og utvikling, innovasjon og nyskaping innenfor landbruk og landbrukstilknyttet næring og utnyttet gårdens ressurser og muligheter på et bærekraftig og solid grunnlag. Han har evnet å drive innovasjon, forskning og utvikling innenfor hele forretningsmodellen.

 

• Økonomien i selskapsstrukturen er god og det er levert positive resultater i mange år. Total omsetning på ca 55 mill., EK på ca. 60 % og god avkastning.

 

• Sysselsetter gjennom året 30 ansatte hvorav 20 er heltidsansatte. Omlag halvparten av de sysselsatte er kvinner og de fleste er av utenlandsk opprinnelse. CSR er en viktig og integrert del av virksomheten. Det er blant annet dokumentert av Arbeidstilsynet.

 

• Odd er aktiv medeier i et selskap med et forskningsprosjekt som er i gang for å utnytte løkavfall og videreforedle dette
til nye matprodukter. Selv utreder han nå muligheten for å benytte løkavfall sammen med flis som nytt biobrensel.

 

• Virksomheten har gitt positive ringvirkninger i nærmiljøet gjennom etablering av tilknyttede virksomheter hvor videreforedling har gitt økt sysselsetting og økt samhandling mellom lokale aktører.

• Odd Hveem er også en kunnskapsressurs og representant i forhandlingsutvalg i matkjedene.

 

• Balke gård prøver å være i forkant av utviklingen og har flere utviklingsprosjekter løpende til enhver tid. Helt fra
å delta i opprettelsen av et felles vanningsanlegg sammen med flere nabogårder tidlig på 60 tallet til løkpakkeri, biobrenselanlegg, produktutvikling, prosess og organisasjonsutvikling, nettverksbygging og samarbeidsprosjekter.

Toten Løkpakkeri as | Tlf. +47 61 16 84 20 | Faks +47 61 16 34 33 | Besøksadresse: Balke Gård, 2848 Skreia | epost: post@totenlok.no

Foto: Roger Westrum/RWD as, Sommerdesignkontor '08

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet av Tag Content Studio.